Zásady ochrany osobních údajů

Webová stránka http://www.castingplus.cz/ (dále jen „Stránka“) je provozována za účelem služeb castingové agentury. To se sebou jako svou nutnou součást nese i práci s osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s takto nashromážděnými osobními údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

1. Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
3. Jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.


Informace, které o Vás shromažďujeme

Jako castingová agentura shromažďujeme o potenciálních účinkujících zejména jejich podobiznu a z ní vyplývající fyziognomické údaje, jméno, e-mailovou adresu, telefonní spojení, bydliště, datum narození, tělesné parametry, konfekční velikosti, dále zvláštní dovednosti, např. sportovní, znalosti cizích jazyku atd. Bez shromažďování těchto osobních údajů bychom Vám nebyly schopni poskytnout naše služby.


Jakým způsobem informace využíváme

Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme především za účelem castingu. Shromážděné údaje archivujeme po dobu nezbytně nutnou v souvislosti se smluvním vztahem a případným sporem z něj vzniklým. S ohledem na to, že soudní spor může vzniknout v době 3 let od ukončení smluvního vztahu, archivujeme nashromážděné údaje po dobu 30 let.


Jaká máte práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu info@castingplus.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@castingplus.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e mailovou adresu info@castingplus.cz. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:
a) Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
b) Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@castingplus.cz namísto o vymazání o omezení jejich použití.
c) Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
d) Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:
a) Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
b) Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).
c) Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
d) Neoprávněně.
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@castingplus.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@castingplus.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@castingplus.cz. Do předmětu emailové zprávy uvedete „ŽÁDOST O VÝMAZ“. Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.